HOME

O NÁS

 ATRAKCIE

PONUKA

PRENÁJOM

KONTAKT

REFERENCIE

FOTOGALÉRIA

 

 

 

Podmienky používania stránok

Obsah webových stránok
Informácie a dokumenty sprístupnené na týchto webových stránkach (vrátane informácií na iných stránkach priamo dostupných z nich) sa poskytujú "tak ako sú". Majú čisto informatívny charakter. Taktiež nezaručuje, že informácie nebudú obsahovať chyby a vírusy ako aj určité technické nepresnosti. Aktuálne informácie dostanete v osobnom alebo telefonickom kontakte s majiteľom firmy.

Používanie stránok
Tieto stránky je možné používať len na zákonom povolené účely. Dokumenty a údaje uvedené na týchto stránkach, ktoré sú chránené autorským a vlastníckym právom nie je možné kopírovať, používať, upravovať, prenášať, distribuovať alebo inak využívať bez povolenia ich vlastníkov.
Vlastník stránok nezodpovedá za obsah informácií uvedených na stránkach, ku ktorým je možné získať prístup z domovskej stránky.

Zodpovednosť
Vlastník stránok nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené používaním alebo zneužívaním informácií dostupných na webových stránkach. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok, vrátane priamych, nepriamych, náhodných, špeciálnych, trestných, následných a iných škôd (ušlé zisky, ušlé výnosy alebo iné hospodárske škody).

Platnosť
Webové stránky poskytujú údaje o tovaroch a službách, ktoré sú predmetom jej obchodnej činnosti. Všetky informácie o ponuke produktov a služieb sú platné len pre trh v SR. Podmienky dodávky tovarov a služieb pre zahraničný trh je upravený v súlade so zákonmi príslušných štátov.

Ochrana osobných údajov
Tieto stránky nie sú zabezpečené systémom a vlastník nemôže zaručiť dodržanie súkromia v prípade údajov na nej uvedených. V prípade osobných údajov a iných citlivých údajov musí používateľ súhlasiť s ich uložením na osobitných diskoch našej firmy.

Autorské práva a ochranné známky
Informácie na domovskej stránke ako aj na prepojiteľných stránkach sú chránené autorskými zákonmi a sú chránené ustanoveniami o autorskom práve a zmluvách s celosvetovou platnosťou. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami ich príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je v zmysle zákona prísne zakázané. Logá, obrázky, texty, obrazové záznamy na týchto webových stránkach nie je možné žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, odovzdávať, inzerovať, prenášať alebo distribuovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok.

Poznámka: Spracované v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).